ДОГОВІР ОФЕРТИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з обмеженої відповідальністю «ТУТОРІУМ», в особі директора Карпової Анастасії Валеріївни, що діє на підставі Статуту (далі -«Виконавець»), адресує цей Договір - оферту (далі Договір) про надання доступу до онлайн-сервісу www.etutorium.com.ua будь-якій фізичній особі (далі по тексту «Замовник»), яка приймає послуги Виконавця.

1.2. Акцептом цієї Оферти є:

Будь-яка з наступних дій вважається Акцептом цього Договору:

– оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та Розділом 4;

– письмове (в т.ч. в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника пр о прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті www.etutorium.com.ua.

- реєстрація на Сайті Виконавця.

1.3. Здійснюючи акцепт цієї Оферти в порядку, визначеному п.1.2. цього Договору, Замовник погоджується з усіма умовами Договору в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цього Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується протягом визначеного в договорі терміну надати послуги по доступу до онлайн-сервісу www.etutorium.com.ua (надалі - Послуги), а Замовник зобов'язується оплатити надані послуги.

За окремим зверненням Замовника Виконавець може підключити додаткову послугу «Вебінар під ключ».

2.2. Платформа eTutorium - це багатофункціональний мультимедійне рішення для проведення вебінарів, онлайн-презентацій, нарад, інтернет-конференцій, онлайн-тренінгів, онлайн-курсів та інших форм дистанційного навчання та ділового спілкування.

2.3. Під терміном «вебінар» мається на увазі проведення веб-конференцій, онлайн-зустрічей та презентацій за допомогою Інтернет в режимі реального часу. При проведенні вебінару кожен учасник знаходиться в режимі «онлайн» перед своїм комп'ютером, підтримуючи зв'язок з іншими учасниками за допомогою веб-додатки.

2.4. Надання онлайн-доступу до онлайн-сервісу www.etutorium.com.ua відбувається за технічною можливістю організувати лінію зв’язку за ІР-адресою Замовника.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов'язаний:

3.1.1. Надати послуги згідно умов цього Договору.

3.1.2. Забезпечити Замовника всіма заявленими на онлайн-сервісі www.etutorium.com.ua функціональними можливостями.

3.1.3. За зверненням Замовника, надавати консультації з питань, які з'являються в ході експлуатації www.etutorium.com.ua, за допомогою сервісу «Онлайн-консультацій», електронної пошти або за телефонами (061) 222-77-74 в робочі дні з понеділка по пятницю з 8.00 до 20.00 години, а також якщо необхідно технічний супровід вебінару у неробочі та вихідні дні, Замовник повинен замовити його не пізніше ныж за 24 годин до часу необхідної підтримки.

3.1.4. За заявкою Замовника Усувати всі виявлені в процесі надання Послуг недоліки в роботі онлайн-сервісу www.etutorium.com.ua.

3.1.5. При неможливості надання Послуг передбачених цим Договором, негайно повідомити про це Замовника електронним листом на E-mail, по телефону, факсом або письмово.

3.1.6. За окремим зверненням Замовника підключити додаткову послугу «Вебінар під ключ».

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Призупинити надання Послуг при порушенні Замовником Угоди Користувача онлайн-сервісу www.etutorium.com.ua.

3.2.2. Вимагати від Замовника належного виконання обов’язків за цим Договором.

3.3. Замовник зобов'язаний:

3.3.1. Ознайомитись та прийняти Угоду користувача онлайн-сервісом www.etutorium.com.ua. В разі відмови прийняття Угоди користувача онлайн-сервісом www.etutorium.com.ua. негайно письмово повідомити про це Виконавця. Реєстрація Замовника на онлайн-сервісі www.etutorium.com.ua. є його згодою про прийняття Угоди.

3.3.2. Письмово повідомити Виконавця про відмову від отримання Послуг, якщо вони не відповідають умовам цього Договору, при цьому, аргументувати причину відмови.

3.3.3. Зареєструватися на онлайн-сервісі www.etutorium.com.ua.

3.3.4. Не передавати третім особам свій логін/пароль доступу до онлайн-сервісу www.etutorium.com.ua.

3.3.5. Оплатити за Послуги згідно умов, визначених розділом 4 цього Договору.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Підключиться до онлайн-сервісу www.etutorium.com.ua в строк, попередньо обумовлений Сторонами, але не пізніше двох місяців з моменту оплати.

3.4.2. Відмовитися від надання Послуг, якщо вони не відповідають умовам Договору, та письмово повідомити Виконавця протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту оплати за Послуги.

3.4.3. Додавати електронні адреси учасників тільки при отриманні їх згоди на отримання інформації в електронному вигляді.

3.4.4. Замовник не має права завантажувати СПАМ-бази (контакти, які не дали згоду на отримання запрошень на заходи), тобто додавати електронні адреси користувачів у перелік учасників вебінарів для розсилки реєстрацій користувачів. (На підставі Законів України «Про захист прав споживачів», "Про рекламу", "Про захист персональних даних").

3.4.5. На консультації з питань, які з'являються в ході експлуатації www.etutorium.com.ua, за допомогою сервісу «Онлайн-консультацій», електронної пошти або за телефонами (061) 222-77-74 в робочі дні з понеділка по пятницю з 8.00 до 20.00 години.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість за цим Договором вказується на сторінці http://etutorium.com.ua/price.

4.2. Оплата за послуги здійснюється Замовником на підставі виставленого рахунку або банківською картою на онлайн-сервісі www.etutorium.com.ua авансовим платежем у розмірі 100%.

4.3. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його виконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо доведе, що нею були вжиті всі залежні від неї заходи щодо належного виконання зобов'язання.

5.3. Виконавець не несе відповідальності за невиконання, прострочення виконання або інше неналежне виконання зобов'язання Замовником умов даного Договору, якщо таке прострочення виконання або інше неналежне виконання зобов'язання виникло з вини Замовника.

5.4. За порушення п. 3.4.4. даного Договору оферти, Замовник несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.5. При порушенні Замовником п.п. 3.3.4 Виконавець припиняє надання Послуг достроково без повернення грошових коштів сплачених на розрахунковий рахунок Виконавця. Послуги за даним Договором вважаються виконаними і Виконавець надає Акт прийому-передачі наданих послуг.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, викликані діями непереборної сили, що виникли після його укладення, якщо доведуть, що належне виконання їх зобов’язань виявилося неможливим внаслідок обставин непереборної сили. Обставинами непереборної сили (Форс-мажорними обставинами) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, локаут, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, акт вандалізму, саботаж, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, відключення електроенергії внаслідок раптового пошкодження електромереж, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, дії та нормативно-правові акти органів державної влади, місцевого самоврядування, постанови Національного банку України, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо. А також, обставини, що перебувають поза межами розумного контролю та впливу Сторони, які не можуть бути заздалегідь передбачені або відвернені Сторонами і роблять неможливим виконання зобов'язань Сторін за Договором.

6.2. Сторона, яка посилається на будь-яку з обставин, що зазначені у п. 6.1. цього Договору, зобов’язана негайно, але не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дати настання обставин непереборної сили, письмово повідомити іншу Сторону про початок та припинення дії цих обставини.

6.3. Належним доказом, що підтверджує факт настання (існування) обставин непереборної сили служитиме сертифікат, наданий Торгово-промисловою палатою України та/або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.

6.4. У разі коли строк обставин обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

6.5. Сторона, у якої виникла обставина непереборної сили, і яка своєчасно не повідомила або повідомила іншу Сторону про її настання з порушенням пунктів 6.2., 6.3. цього Договору не звільняється від відповідальності за порушення свого зобов’язання.

6.6. Якщо цей Договір не розірвано, після закінчення обставин непереборної сили, Сторони за цим Договором зобов'язані продовжити виконання своїх обов'язків у повному обсязі.

7. ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ

7.1. Спори та/або розбіжності, пов'язані з цим Договором, його укладанням, або виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів та взаємних консультацій між представниками Сторін.

7.2. Якщо спір неможливо врегулювати шляхом переговорів та взаємних консультацій, то він вирішується в судовому порядку згідно з встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним законодавством України.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його Акцепту (п. 1.2. цього Договору) Замовником і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань.

8.2. Кожна із Сторін має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, письмово повідомивши про відмову іншу Сторону не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до передбачуваної дати припинення Договору.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. За бажанням Замовника Договір може бути укладений у письмовій формі і скріплений підписами Сторін та печаткою Виконавця. В цьому випадку пересилання Договору від однієї сторони до іншої проводиться тільки поштою рекомендованим листом.

9.2. Будь-які зміни або доповнення до даного Договору можуть бути внесені тільки на підставі письмової згоди кожної із Сторін.

9.3. Договір - оферта не вимагає підписання і скріплення печатками Сторін, зберігаючи при цьому повну юридичну силу.

9.4. Замовник повністю розуміє, що вся надана інформація про нього, або представника Замовника (паспортні дані, ідентифікаційний номер і ін.) Є персональними даними та погоджується з тим, що ці дані зберігаються у Виконавця для подальшого використання згідно статей Господарського кодексу України та для реалізації ділових відносин між Сторонами. Персональні дані Замовника або представника Замовника захищаються Конституцією України та Законом України «Про захист персональних Даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р Права Замовника регламентуються ст. 8 ЗУ «Про захист персональних Даних». Ухвалення Замовником даного Договору означає однозначну згоду з вищенаведеним і підтвердженням того, що він ознайомлений зі змістом ст. 8 ЗУ «Про захист персональних Даних».

10. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ "ТУТОРІУМ"
ЄДРПОУ 40138775
Юридична адреса: 69005, місто Запоріжжя, вулиця Перемоги, будинок 77.
Фактична адреса: 69005, місто Запоріжжя, вулиця Перемоги, будинок 77.
Р/р 26002455016702 в АТ "ОТП БАНК
МФО 300528
Тел. 061 2227774, 061 2227773.
Директор ___________________ /А.В. Карпова/